தொழிற்நுட்பம்

 1. இலவச வெப்சைட்!
 2. இலவச SMS அனுப்ப.... 
 3. மாற்றங்களை தரும் இணையதளங்கள்
 4. My collections - Flash clocks
 5. அடோப் ஃபிளாஷ் (1) - அறிமுகம்
 6. அடோப் ஃபிளாஷ் (2) - நேரம் அமைத்தல் 
 7. அடோப் ஃபிளாஷ் (3) - Fade in Fade out effect 
 8. அடோப் ஃபிளாஷ் (4) - Shape Tween effect
 9. அடோப் ஃபிளாஷ் (5) - Button
 10. அடோப் ஃபிளாஷ் (6) - Zoom effect 
 11. அடோப் ஃபிளாஷ் (7) - Motion Tween
 12. அடோப் ஃபிளாஷ் (8) - கஸ்டம் கர்சர் 
 13. அடோப் ஃபிளாஷ் (9) - டைனமிக் மாஸ்க் எஃபக்ட்
 14. அடோப் ஃபிளாஷ் (10)_- Simple & Motion Mask effect
 15. அடோப் ஃபிளாஷ் (11) - Tweening Button
 16. அடோப் ஃபிளாஷ் (12)- Mouse Trail 
 17. அடோப் ஃபிளாஷ் (13)- Background looping
 18. அடோப் ஃபிளாஷ் (14)- Motion guide
 19. அடோப் ஃபிளாஷ் (15)- stop, play, pause பட்டன்கள்
 20. அடோப் ஃபிளாஷ் (16)- Ripple effect
 21. அடோப் ஃபிளாஷ் (17) - audio, videoவை சேர்த்தல்
 22. அடோப் ஃபிளாஷ் (18) - Scratch effect
 23. அடோப் ஃபிளாஷ் (19) - Gradient
 24. அடோப் ஃபிளாஷ் (20) - Blur effect